Samarbeid og fokus på kompetanse nøkkelen til suksess

Harstad_Maskin

Maskinentreprenørene i Harstad har et nært og godt samarbeid som har resultert i at de har levert større jobber sammen og kan leie utstyr fra hverandre. Den gode relasjonen mellom Brødene Killi, Harstad Maskin og den eldste maskinentreprenøren i byen, Nydals maskinstasjon, er etablert over flere år gjennom uformelle møteplasser hver måned og felles julebord.

– Vi kjenner hverandre godt og kan spille på lag når det trengs, og det er positivt for Harstad når vi ser på de store oppgavene som ligger foran oss på vei, vann og avløp i årene som kommer, forteller Roger Moe, daglig leder i Harstad Maskin.

Harstad er sentral

– Fordelen med å være lokalisert i Harstad er at vi er sentralt plassert i forhold til oppdrag, vi trenger ikke reise langt, og har et interessant omland fra Narvik i sør til Tromsø i nord. Harstad Maskin har også god tilgang på kompetent arbeidskraft fra den nasjonale fagskolen for anleggsmaskinførerfag i Fauske, fra Rå Videregående skole og fra teknisk fagskole i både Narvik og Trondheim. Vi har kontinuerlig pågang av aktuelle kandidater som ønsker å jobbe hos oss, og har alltid 2 lærlingeplasser for å hente frem nye talenter i bransjen, sier Moe.

Fokuserer på å utvikle kompetansen internt

Posisjonen som en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer alt fra ingeniører innen bygg og anlegg til lærlinger er resultatet av en bevisst strategi om å ha interessante arbeidsoppgaver i form av større og mer kompliserte oppdrag.

Harstad Maskin og Roger Moe er stolte av hvor mange ansatte som velger å videreutdanne seg i bedriften.

Harstad Maskin og Roger Moe er stolte av hvor mange ansatte som velger å videreutdanne seg i bedriften.

– Vi ønsker at våre folk skal ha utfordringer og oppfordrer våre ansatte til å videreutdanne seg. Vår bransjeorganisasjon Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har over flere år utviklet et eget skoletilbud for medlemsbedriftenes ansatte, og her har våre folk muligheten til å ta både mellomleder- og prosjektlederskole. Disse kursene er viktige for å øke kompetansenivået i bedriften og gir også den ansatte grunnlag for å gå videre på teknisk fagskole, og vi er veldig fornøyde med MEFs arbeid med etterutdanning, sier Moe.

Ønsker tettere dialog med det offentlige

– Som styreleder i Harstadregionens Næringsforening ser jeg at det er behov for å få er samlet næringslivet i enda større grad for å få en sterkere stemme i samfunnsdebatten. Harstad kommunes næringssjef og Næringsforeningen har jo sammenfallende interesser, og burde nesten delt kontor for å sikre at kommunen blir mer næringsvennlig, sier en engasjert Moe.

Politikk og praksis

For næringslivet i kommunen er det på den ene siden viktig at politikken har et langsiktig og helhetlig perspektiv i sine beslutninger og at disse beslutningene følges tett opp i form av tydelige føringer for saksbehandlingen i administrasjonen – Et eksempel på dette er Harstad kommunes målsetning om å øke fortettingen i sentrum for at flere skal bo i byen mens byråkratene tolker de tekniske kravene i lovverket på absolutt strengeste måte. På denne måten blir det vanskelig å få gjennomført prosjekter som bidrar til målsetningen, forklarer Moe.

Sentrumsutviklingen er en sentral sak for næringslivet i byen, og når det gjelder videreutviklingen av veiløsningen i byen er det tre klare perspektiver som bør løftes frem i følge Moe;

  • Veien gjennom sentrum bør gå rett over torget fordi dette er et ønske fra transportnæringene i regionen og fra næringslivet i sentrum.
  • Parkeringsmulighetene i sentrum må fungere hele året, og det bør være korttidsparkering tilgjengelig i nærheten av sentrumsbutikkene for at disse skal ha livets rett i årene som kommer.
  • Påkjøringsrampen fra Merkurveien må bygges som planlagt i Harstadpakken. Dette er viktig for sikkerheten både for de som drifter transporten av drivstoff ut fra tankanlegget på Gangsås og for beboere og trafikanter i området.

– Jeg ønsker også å fremheve viktigheten av at politikerne har et helhetlig perspektiv på hva som er bra for byen, fremfor å holde fast på skillelinjer og prinsipper av partipolitiske hensyn.

Vi har sett en uheldig utvikling i Tromsø når det gjelder dette som vi for all del må unngå i Harstad. Vi trenger politikere som har mot til å stå i valgløftene og som søker å finne løsninger og kompromiss, sier Moe. Den aktuelle debatten om kommunesammenslåing engasjerer også, og Harstad Maskin merker gjennom sin aktivitet at mindre kommuner ikke har mulighet til å skape fagmiljøer i like stor grad for sine ansatte. – Mange ansatte i små kommuner får et altfor stort nedslagsfelt både faglig sett og i forhold til mengden arbeidsoppgaver, og det går ut over tjenestetilbudet i kommunen. Med større enheter ville fagfolkene både få flere faglige muligheter men også et miljø for å utveksle erfaringer med andre i tilsvarende roller, avslutter Moe

FAKTABOKS:
Harstad Maskin
Harstad maskin ble etablert i 1988 og har 28 års erfaring  som maskinentreprenør. Bedriften omsetter for rundt 100 millioner og har ca 60 ulike fagfolk i sin faste stab. Harstad Maskin ble Miljøfyrtårnbedrift i oktober 2010.

MEF – Maskinentreprenørenes Forbund
MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere.