Resultat spørreundersøkelse Kvæfjord

Travkjører

Byregionprogrammet har gjennomført en spørreundersøkelse som en del av innsiktsgrunnlaget for utviklingen av en regional næringsstrategi. Kun 14 næringsdrivende fra Kvæfjord svarte på undersøkelsen. Med så lav deltakelse betyr det at svarene vi har fått i undersøkelsen ikke er representativ for næringslivet i kommunen, og vi derfor ikke trekke konklusjoner som kan legges til grunn i arbeidet med en regional næringsstrategi.

Denne artikkelen oppsummerer resultatene fra de 14 som svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen  ble gjennomført høsten 2016.

Viktige satsningsområder

Deltakerne i undersøkelsen har trukket frem følgende viktige satsningsområder i  Kvæfjord; jordbruk, fokus på bær, melk, kjøtt og nydyrking. Flere har ideer og tanker om nye inntektskilder og her nevnes bla.satsing på lokalmat, håndverksprodukter, solenergi og reiseliv.  Den viktigste begrensningen vurderes til å være tilgangen på kompetent arbeidskraft, kunder og samferdselsrelaterte begrensninger. Byråkrati i forhold til matproduksjon nevnes også som en negativ, begrensende faktor.

Rekruttering og kompetansebehov

Ny arbeidskraft i Kvæfjord skaffes hovedsakelig gjennom bekjente i den grad bedriftene har ansettelsesprosesser. Flere er avhengig av frivillig arbeidskraft gjennom venner og bekjente, og har i liten grad kapasitet og økonomi  til å ansatte flere. Dette er også en av grunnene til at kun en av 14 bedrifter som har svart på undersøkelsen har lærlinger. Andre bedrifter trekker frem at de ikke har hatt forespørsel om å ta i mot lærlinger, eller at det ikke finnes relevante lærlinger i området. Blant forslagene til utdanningstilbud er mat- og landbruksrelaterte fag nevnt.

Forholdet til det offentlige og regionen

På spørsmålet om den viktigste rollen kommunen og det offenlige kan ha for bedriften trekker 4 frem viktigheten av å bidra med finansiering.  4 trekker frem kompetanse, kurs og opplæring. Finansiering nevnes også som en av de viktigste faktorene for en positiv næringsutvikling i regionen som helhet. Menneskelige ressurser som ildsjeler, dugnadsånd og kompetanse trekkes frem som viktig for å løfte regionens næringsliv, i tillegg til samferdsel og naturressurser. Av det som påvirker næringsutviklingen i negativ forstand har 7 stk krysset av på svaralternativet «bygdedyret/janteloven», mens 5 har svart mangel på finansieringsløsninger.

Samarbeid

De fleste respondentene i Kvæfjord har  svart at de pr. i dag ikke samarbeid med andre bedrifter. De bedriftene som ikke har samarbeid med andre trekker frem mangel på kapasitet til dette da bedriftene har få ansatte eller at de er i en oppstartsfase. Samarbeid mellom bedrifter trekkes likevel frem som et av de fokusområdene næringslivet i Kvæfjord ønsker seg på regionalt plan, sammen med stedsutvikling og rekruttering.